Warunki TUNAP

Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności

 

1. Zakres

1.1. Poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów, dostaw i innych usług, w tym usług konsultingowych i informacyjnych.

1.2. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych umów zawieranych z nabywcą, jak również przyszłych dostaw i innych usług świadczonych na rzecz nabywcy.

1.3. Sprzeczne warunki handlowe są nieważne.

2. Zawarcie umowy

Zamówienia złożone u nas, zmiany i uzupełnienia umowy oraz dalsze umowy wymagają formy pisemnej. Zamówienia złożone telefonicznie lub w innej formie są ważne po dokonaniu wysyłki i dostawy towarów oraz faktury.

3. Ceny i cenniki

3.1. Nasze ceny są cenami Ex Works bez kosztów opakowania i obejmują koszty usunięcia nałożone przez DSD GmbH („Grüner Punkt”). Zastosowanie mają ceny obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Podatek VAT nie jest wliczony w cenę i zostanie zafakturowany oddzielnie w ustawowym zakresie.

3.2. Dla małych zamówień o wartości netto poniżej 75 Euro obowiązuje dopłata.

3.3. Jeżeli uzgodniony termin dostawy przekracza jeden miesiąc od daty zawarcia umowy, jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłaty zgodnie z naszym cennikiem obowiązującym w dniu dostawy.

4. Płatność

4.1. Nasze faktury płatne są w ciągu 10 dni od daty wystawienia z 2% rabatem lub 20 dni od daty wystawienia w całości.

4.2. Nabywca zwleka z zapłatą w momencie otrzymania pierwszego upomnienia lub bez upomnienia po upływie 30 dni od terminu płatności i po otrzymaniu faktury zgodnie z art. 286 ust. 3 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). W przypadku

zwłoki jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę — z zastrzeżeniem udowodnienia dodatkowej szkody spowodowanej zwłoką — zgodnie z art. 288 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

4.3. Potrącenie płatności z roszczeń nabywcy, które nie zostały zatwierdzone lub nie zostały prawnie ustalone, jest niedozwolone. Dotyczy to prawa do ponownej oceny takich roszczeń wzajemnych, w przypadku gdy roszczenia te nie dotyczą tego samego stosunku umownego.

5. Dostawa

5.1. Nasze zobowiązania dostawy obejmują kompletną i prawidłową dostawę z naszej strony, chyba że brak dostawy lub opóźnienie nie jest spowodowane naszą winą.

5.2. W przypadku towarów produkowanych na zamówienie dopuszcza się nadwyżki lub niedobory do 10% i zostaną one odpowiednio zafakturowane.

5.3. W odniesieniu do podanych wymiarów dostarczanych elementów, pomiary podlegają normalnym różnicom w branży, chyba że wyraźnie zagwarantowaliśmy zgodność z pomiarami.

5.4. Dozwolone jest realizowanie dostaw częściowych o rozsądnych rozmiarach.

5.5. Jeżeli wysyłka zamówionych towarów opóźni się z przyczyn leżących po stronie nabywcy, ryzyko przechodzi na nabywce z chwilą otrzymania powiadomienia, że dostawa może zostać zrealizowana.

5.6. Rzetelna wysyłka zamówionego towaru jest gwarantowana przez wyznaczonego przez nas przewoźnika. Strony uzgadniają, że w przypadku sporu, udowodnienie braku odbioru dostawy leży w gestii nabywcy.

6. Data dostawy

Uzgodnione terminy dostaw mogą zostać odpowiednio wydłużone ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, na które nie mamy wpływu, takich jak strajki, lokauty, awaria operacyjna, opóźnienia w dostawie materiałów pierwotnych oraz

niezależnie od tego, czy takie okoliczności mają miejsce w naszych zakładach, czy u naszych dostawców. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za takie okoliczności, nawet jeśli jesteśmy już spóźnieni z dostawą. W przypadku ich wystąpienia obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy.

7. Zastrzeżenie tytułu

7.1. Zastrzegamy sobie tytuł własności do dostarczonych przez nas towarów do momentu zaspokojenia wszystkich naszych bieżących roszczeń wobec nabywcy, w tym przyszłych roszczeń, o ile dotyczą one dostarczonych towarów.

7.2. Nabywca ma prawo do sprzedaży przedmiotu dostawy, do którego zastrzegamy sobie tytuł własności (towar zastrzeżony) w ramach zwykłej działalności handlowej. Jednakże w wyniku tej sprzedaży nabywca przenosi na nas na tym etapie wszystkie roszczenia wobec towaru, niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został sprzedany przed przetworzeniem, czy jest dołączony do ruchomości, czy też nie. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie sprzedany po przetworzeniu lub razem z innymi towarami, które do nas nie należą, lub jeżeli jest on dołączony do rzeczy ruchomych, wówczas roszczenia nabywcy wobec jego klienta do wysokości ceny dostawy uzgodnionej między nabywcą a nami za towar zastrzeżony uważa się za wyzbyte.

7.3. Nabywca jest upoważniony do ściągnięcia tej wierzytelności nawet po wyzbyciu. Nie narusza to naszego prawa do ściągania należności we własnym zakresie, jednakże zobowiązani jesteśmy tego nie czynić, o ile nabywca skorzysta z prawa do ściągania należności i jesteśmy uprawnieni do ściągania należności w wysokości ceny dostawy uzgodnionej między nabywcą a nami w odniesieniu do

towaru podlegającego zastrzeżeniu tytułu.

7.4. Przetwarzanie lub modyfikacja towaru zastrzeżonego odbywa się bez zobowiązania wobec nas jako producenta zgodnie z art. 950 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). W przypadku przetworzenia towaru zastrzeżonego z innymi rzeczami nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do

wartości rynkowej naszych towarów w porównaniu do wartości innych przetworzonych towarów w momencie przetwarzania. Nabywca będzie przechowywał dla nas nowy przedmiot z należytą starannością i uwagą oraz bezpłatnie.

7.5. Na żądanie jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przysługującego nam zabezpieczenia, w przypadku gdy możliwa do uzyskania wartość zabezpieczenia przekracza wartość przedmiotu sporu o więcej niż 20%.

7.6. W przypadku przyjęcia przez nas weksla jako zapłaty, nasze zastrzeżenie tytułu obowiązuje do momentu stwierdzenia, że roszczenia związane z wekslem nie mogą być dłużej wobec nas wysuwane.

8. Odpowiedzialność za wady, odszkodowanie

8.1. Roszczenia nabywcy z tytułu wad są ważne tylko wtedy, gdy nabywca wywiązał się z obowiązku zbadania i prawidłowego zgłoszenia wad zgodnie z art. 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego). Oczywiste wady muszą być zgłoszone wyraźnie i na piśmie w ciągu 10 dni od otrzymania towaru.

8.2. W przypadku wady zakupionego towaru jesteśmy uprawnieni, według naszego wyboru, do naprawy/usunięcia wady lub do dostarczenia nowego, wolnego od wad towaru.

8.3. Jeśli działania naprawcze nie powiodą się, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania obniżenia ceny.

8.4. Zgodnie z wymogami prawnymi ponosimy odpowiedzialność w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, ograniczoną do szkody, która zazwyczaj i przewidywalnie wystąpi. Nasza odpowiedzialność jest również ograniczona w ten sposób, gdy nabywca wysuwa roszczenia odszkodowawcze na podstawie rażącego zaniedbania.

8.5. Odpowiedzialność za zawinione spowodowanie śmierci, obrażenia ciała lub szkody zdrowotne pozostaje nienaruszona; dotyczy to również odpowiedzialności obowiązkowej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

8.6. Poza wyżej wymienionymi uchybieniami, odpowiedzialność jest

wyłączona.

8.7. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy od daty

przeniesienia ryzyka.

9. Miejsce realizacji, jurysdykcja, prawo właściwe

9.1. Miejscem realizacji jest Wolfratshausen.

9.2. Miejscem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z naszego stosunku prawnego z nabywcą jest Wolfratshausen. Jesteśmy jednak uprawnieni do wszczęcia postępowania sądowego w miejscu, w którym znajduje się siedziba nabywcy.

9.3. Obowiązuje prawo niemieckie!