Polityka prywatności i zgoda na wykorzystanie danych w firmie TUNAP

Ochrona danych jest kwestią zaufania i bardzo cenimy Państwa zaufanie. Szanujemy Państwa prywatność. Zobowiązujemy się do ochrony oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Aby Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej były bezpieczne, podczas przetwarzania Państwa danych osobowych ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane.

Ten dokument można zapisać na komputerze lub wydrukować za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce.

Akceptując poniższą Politykę prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez firmę TUNAP zgodnie ze wszystkimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz poniższymi postanowieniami.

1. Podmioty odpowiedzialne

Podmiotami odpowiedzialnymi za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych są

  • TUNAP Polska Sp. z o.o., ul. Józefa Poniatowskiego 51, 05-220 Zielonka, Polska.

W zakresie, w jakim chcecie Państwo odwołać gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę TUNAP zgodnie z niniejszymi zapisami ochrony danych, prosimy o przesłanie odwołania za pomocą wiadomości e-mail, faksu lub listu na następujący adres kontaktowy:

TUNAP Polska Sp. z o.o., ul. Józefa Poniatowskiego 51, 05-220 Zielonka, Polska.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe

Za dane osobowe uważa się informacje dotyczące sytuacji materialnej lub osobistej konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane te obejmują imię i nazwisko, numer klienta, numer telefonu i adres, a także wszystkie dane konta, które zostały nam przekazane podczas rejestracji i otwierania konta klienta. Dane statystyczne, takie jak te, które gromadzimy podczas wizyt na naszej stronie internetowej i które nie mogą być bezpośrednio związane z Państwa osobą, nie są uwzględnione. Statystyki te obejmują np. szczegóły tych stron, które są szczególnie popularne lub liczbę użytkowników odwiedzających określone strony w ramach naszej obecności w Internecie.

2.2. Konto klienta

Dla każdego prawidłowo zarejestrowanego u nas klienta zapewniamy chroniony hasłem, bezpośredni dostęp do zapisanych przez nas danych (konta klienta). Zobowiązujecie się Państwo do traktowania osobistych danych dostępowych w sposób poufny i nieudostępniania ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie haseł, chyba że takie niewłaściwe użycie zostało spowodowane przez nas.

2.3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Gromadząc, przetwarzając i wykorzystując Państwa dane osobowe, ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych określonych w niemieckiej ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o telemediach. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane w celu ogólnej obsługi zakupu, w tym wszelkich późniejszych gwarancji, świadczenia usług, administracji technicznej i naszych własnych celów marketingowych. Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób przekazywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu przetwarzania umowy lub na potrzeby księgowości, lub zostało wcześniej przez Państwa zatwierdzone. Na przykład, w ramach czynności związanych z realizacją zamówienia, usługodawcy, z których korzystamy (jak spedytorzy, specjaliści logistyczni, banki), otrzymują dane niezbędne do przetworzenia i realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu realizacji ich zadań. Żaden inny sposób wykorzystania danych nie jest dozwolony, ani też żaden z usługodawców, których wyznaczyliśmy, nie jest uprawniony do wykorzystywania danych w niedozwolony sposób.

W zakresie, w jakim zostały udostępniliście nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w celu technicznego administrowania naszymi stronami internetowymi oraz w celu spełnienia Państwa próśb i potrzeb, w szczególności w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania.

Nie następuje przekazywanie, sprzedaż lub transmitowanie w inny sposób Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do celów przetwarzania umowy. W związku z tym może być konieczne, na przykład przy zamawianiu produktów, przekazanie Państwa danych adresowych i danych zamówienia naszym dostawcom lub jeśli będzie to wymagane dla celów księgowych. W innych przypadkach nie dochodzi do przekazania Państwa danych bez Państwa uprzedniej zgody.

Usunięcie Państwa danych osobowych następuje, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych i złożyliście Państwo wniosek o ich usunięcie, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zapisane lub jeśli ich zapisanie jest niedopuszczalne z innych powodów ustawowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez firmę TUNAP w celu nawiązania, realizacji i obsługi mojego stosunku umownego z firmą TUNAP.

2.4. Wykorzystywanie danych do celów reklamowych

Oprócz przetwarzania Państwa danych do obsługi zakupów od firmy TUNAP, wykorzystujemy je również do komunikowania się z Państwem w sprawie zamówień, konkretnych produktów lub kampanii marketingowych, a także do wysyłania za pośrednictwem wiadomości e-mail rekomendacji dotyczących produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące. Ponadto wykorzystujemy te dane również w celu poinformowania Państwa drogą pocztową o interesujących Państwa produktach i usługach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę TUNAP moich danych osobowych do jej własnych celów reklamowych w celu przesyłania mi informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail i tradycyjnej.

Możecie Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych bez ponoszenia kosztów innych niż te poniesione do celów transmisji zgodnie z obowiązującymi taryfami podstawowymi. W tym celu wystarczy powiadomienie w formie tekstowej (np. wiadomość e-mail, faks czy list).

3. Pliki cookie

Akceptacja plików cookie jest warunkiem koniecznym korzystania z naszej strony internetowej.

3.1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie i pliki flash cookie są małymi plikami, które są przechowywane na Państwa nośniku przechowywania danych i które zapisują określone ustawienia oraz dane w celu wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Istnieją zasadniczo 2 różne rodzaje plików cookie, tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz tymczasowe/trwałe pliki cookie, które są przechowywane na nośniku danych przez dłuższy czas lub przez czas nieokreślony. Zapisywanie plików cookie pomaga nam odpowiednio zaprojektować naszą stronę internetową i nasze oferty dla Państwa oraz ułatwia korzystanie z nich, np. poprzez zapisywanie określonych Państwa wpisów, tak aby nie trzeba było ich ciągle powtarzać.

3.2. Jakie pliki cookie są wykorzystywane przez firmę TUNAP?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (dlatego nazywane są sesyjnymi plikami cookie). Sesyjne pliki cookie są potrzebne na przykład do zaoferowania Państwu funkcji koszyka zakupów na kilku stronach. Co więcej, używamy również takich plików cookie, które pozostają na Państwa dysku twardym. Podczas następnej wizyty pozwalają one na automatyczne rozpoznanie, że Państwo już nas odwiedzili, wraz z preferowanymi przez Państwa wpisami i ustawieniami. Te tymczasowe i stałe pliki cookie (o okresie ważności od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na Państwa dysku twardym i są automatycznie usuwane po upływie ustawionego czasu. Te pliki cookie służą w szczególności do tego, aby nasza oferta była dla Państwa bardziej przyjazna, skuteczna i bezpieczna. Dzięki tym plikom można na przykład wyświetlić na stronie internetowej informacje specjalnie dostosowane do Państwa zainteresowań. Wyłącznym celem tych plików cookie jest dostosowanie naszej oferty do potrzeb klienta w optymalny sposób i zapewnienie jak najwygodniejszego korzystania z Internetu.

3.3. Jakie dane są przechowywane w plikach cookie?

W plikach cookie używanych przez firmę TUNAP nie są przechowywane żadne dane osobowe. Pliki cookie, z których korzystamy, nie mogą być przypisane do konkretnej osoby, a tym samym nie mogą one zostać przypisane do Państwa. Po aktywacji pliku cookie, przydzielany jest mu numer identyfikacyjny. Państwa dane osobowe nie mogą być w żadnym momencie przypisane do tego numeru identyfikacyjnego. Państwa imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane, które umożliwiają przypisanie pliku cookie do Państwa, nie są w żadnym momencie używane. Na podstawie technologii plików cookie uzyskujemy jedynie anonimowe informacje, na przykład o odwiedzanych stronach czy oglądanych produktach w ramach naszej obecności w Internecie.

4. Pliki dziennika

Przy każdym dostępie do stron internetowych firmy TUNAP dane o korzystaniu są przekazywane za pośrednictwem danej przeglądarki internetowej i przechowywane w plikach protokołów, tzw. plikach dzienników serwera. Zapisane w ten sposób dane zawierają następujące informacje: datę i godzinę dostępu, nazwę strony, do której uzyskano dostęp, adres IP, adres URL odsyłacza (źródłowy adres URL, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej firmy TUNAP), ilość przesłanych danych oraz informacje o rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i jej wersji.

Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu użytkowania, z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku przechowywania danych. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane do tego stopnia, że poszczególne dane osobowe lub materialne nie mogą być przypisane do konkretnej lub określonej osoby, a jeśli tak, to tylko w drodze nieproporcjonalnego nakładu czasu, kosztów i wysiłku.

Te zapisy danych dzienników są oceniane przez nas w formie anonimowej, aby umożliwić nam dalsze ulepszanie naszej oferty i obecności firmy TUNAP w Internecie, a także aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika, szybciej wykrywać i korygować błędy oraz kontrolować przepustowość serwerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład określić czasy, w których korzystanie z serwisu firmy TUNAP jest szczególnie popularne, a tym samym udostępnić odpowiednią ilość danych, aby zagwarantować, że na przykład zakupy dokonywane przez użytkownika będą jak najszybsze i jak najwygodniejsze. Ponadto analiza plików protokołów pozwala nam szybciej wykrywać i korygować ewentualne błędy na stronach firmy TUNAP.

Niniejszym wyrażam zgodę na ocenę i analizę przez firmę TUNAP danych zapisanych w tzw. plikach protokołów w celu optymalizacji obecności i wykorzystania stron internetowych firmy TUNAP.

5. Google Analytics

W celu stałego poszerzania i optymalizacji oferty stosujemy tzw. technologie śledzenia. W tym celu korzystamy z usług Google Analytics — usługi analizy stron internetowych świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „plików cookie” — tekstowych plików, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, które podpisały Traktat o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany z Państwa przeglądarki za pomocą usługi Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu firmy Google. Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce; musimy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możecie Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji oferowanych przez tę stronę internetową. Ponadto możecie Państwo zapobiec rejestrowaniu przez firmę Google danych generowanych za pośrednictwem plików cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną za pośrednictwem następującego łącza http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Google Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają również z usługi Google Remarketing, która może wyświetlać reklamy skierowane do Państwa na podstawie tego, które części naszych stron internetowych były przez Państwa przeglądane, poprzez umieszczenie pliku cookie w przeglądarce internetowej. Ten plik cookie w żaden sposób nie identyfikuje Państwa ani nie daje dostępu do Państwa komputera lub urządzenia mobilnego. W każdej chwili możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Instrukcje usuwania plików cookie z Państwa komputera lub urządzenia przenośnego zależą od systemu operacyjnego i używanej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody na stosowanie plików cookie na naszych stronach internetowych może oznaczać, że możecie Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasze strony internetowe. Aby zrezygnować z dostarczania spersonalizowanych reklam w sieci treści Google, należy odwiedzić stronę Ads Preferences Manager firmy Google. Ponadto możecie Państwo zapobiec rejestrowaniu przez firmę Google danych generowanych za pośrednictwem plików cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną za pośrednictwem następującego łącza http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.1 Google reCAPTCHA

Nasz serwis internetowy wykorzystuje technikę „Google reCAPTCHA” (dalej zwaną „reCAPTCHA”). Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwana „Google”)

reCAPTCHA jest stosowana do sprawdzania, czy dane wprowadzone na naszej witrynie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika witryny na podstawie różnych charakterystyk. Analiza zaczyna się automatycznie, z chwilą gdy gość otwiera witrynę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość odwiedzin, ruchy myszki wykonywane przez użytkownika). Dane zgromadzone podczas analizy są przesyłane do Google.

Analizy reCAPTCHA mają miejsce wyłącznie w tle. Użytkownicy serwisu nie są o nich informowani.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, art. 6, pkt. 1 (f). Operator serwisu ma uzasadniony interes w ochronie swojej witryny przed nadużyciami spowodowanymi przez zautomatyzowane technologie przeszukiwania stron i przed spamem.

Szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google znajdują się na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Adobe Typekit

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Adobe Typekit. Typekit jest usługą świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Ltd. („Adobe”), która umożliwia nam dostęp do biblioteki czcionek Adobe. Aby czcionki, których używamy, były dla Państwa widoczne, Państwa przeglądarka musi połączyć się z amerykańskim serwerem firmy Adobe i w każdym przypadku pobrać wymaganą czcionkę. Firma Adobe uzyskuje informacje o tym, że z naszej witryny internetowej uzyskano dostęp za pomocą Państwa adresu IP.

Więcej informacji na temat usługi Adobe Typekit można znaleźć w politykach prywatności firmy Adobe, które są dostępne tutaj:http://www.adobe.com/privacy/typekit.html

8. Automatyczne wylogowanie / funkcja monitorowania czasu

Aby prawidłowo wylogować się z naszego sklepu internetowego, należy zawsze wybierać przycisk „Wyloguj”. Funkcję tę znajdziecie Państwo klikając przycisk „My TUNAP” w głównej nawigacji. Jeśli w dowolnym momencie o tym Państwo zapomnicie, nasz system automatycznie wyloguje się ze względów bezpieczeństwa po 90 minutach braku aktywności. Nie jest to błąd, lecz funkcja służąca jedynie ochronie Państwa danych.

9. Prawa osoby zainteresowanej do informacji

Zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych, do praw przysługujących naszym klientom należą prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych na ich temat danych oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania.

Ochronę Państwa danych traktujemy bardzo poważnie. W celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, prosimy o kontakt z zapytaniem w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty wraz z numerem klienta i danymi osobowymi na adres:

TUNAP Polska Sp. z o.o., ul. Józefa Poniatowskiego 51, 05-220 Zielonka, Polska.